«وعده صادق» رژیم کودک کش و جنایتکار و اشغالگر را سخت تنیبه نمود


وزیر اطلاعات در پیامی نوشت: «وعده صادق» رژیم کودک کش و جنایتکار و اشغالگر را سخت تنیبه نمود·

سیاسی

«وعده صادق» رژیم کودک کش و جنایتکار و اشغالگر را سخت تنیبه نمود