هیچگونه هک و نشت اطلاعاتی در سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است


معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به شایعات که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، تصریح کرد: هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است·

جامعه

هیچگونه هک و نشت اطلاعاتی در سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است