رئیس جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد


محمدعلی افتخاری زیدآبادی به سمت ریاست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد·

اقتصادی

رئیس جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد