اختلاف شورای شهری‌ها بر سر درآمد شهرداری


عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درآمد و هزینه‌های شهرداری در بودجه 1400 باید واقعی‌تر در نظر گرفته شود، گفت:‌درآمدهای شهرداری در سال جاری تا حدود 65 درصد محقق شده است·

جامعه

اختلاف شورای شهری‌ها بر سر درآمد شهرداری