نماینده کلیمیان در مجلس: هر گونه مذاکره جدید شرایط سخت‌تری بر ما تحمیل می‌کند


نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس با بیان اینکه ما در ۴ سال گذشته ما فقط از غرب وعده و وعید شنیدیم گفت: هرگونه مذاکره جدید شرایط سخت‌تری را بر ما تحمیل خواهد کرد·

سیاسی

نماینده کلیمیان در مجلس: هر گونه مذاکره جدید شرایط سخت‌تری بر ما تحمیل می‌کند