مراکز نیکوکاری در ۳۰ درصد مدارس استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود


مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، مراکز نیکوکاری در ۳۰ درصد مدارس استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود·

اخبار استان

مراکز نیکوکاری در ۳۰ درصد مدارس استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود