مراکز نیکوکاری در ۳۰ درصد از مدارس استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود


مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به همکاری در راه‌اندازی مراکز نیکوکاری در ۳۰ درصد مدارس استان گفت: در این راستا طرح جشن نیکوکاری در مدارس پایان سال اجرا می‌شود·

اخبار استان

مراکز نیکوکاری در ۳۰ درصد از مدارس استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود