ابطال پرواز تهران – استانبول ایرتور


پرواز تهران - استانبول ایرتور به شماره 9700 که قرار بود ساعت 11 امروز انجام شود، باطل شد·

اقتصادی

ابطال پرواز تهران – استانبول ایرتور