در آزمون پتروشیمی تخت جمشید سهمیه ۵۰درصد متقاضیان استانی لحاظ می شود

اخبار استان

در آزمون پتروشیمی تخت جمشید سهمیه ۵۰درصد متقاضیان استانی لحاظ می شود