وقتی سخنگو صوت رئیس خود را تکذیب می‌کند

ایران و جهان

وقتی سخنگو صوت رئیس خود را تکذیب می‌کند