داعش انبارهای نفت بیجی را به آتش کشید

ایران و جهان

داعش انبارهای نفت بیجی را به آتش کشید