چرا «درحاشیه» مدیری، حمایت مردمی می‌شود؟

اقتصادی

چرا «درحاشیه» مدیری، حمایت مردمی می‌شود؟