چرا درحاشیه با همه نقص‌هایش، قابل دفاع است؟

اقتصادی

چرا درحاشیه با همه نقص‌هایش، قابل دفاع است؟