انتصابات جدید در مجلس خبرگان رهبری/ هاشمی شاهرودی دبیر مجلس خبرگان شد

ایران و جهان

انتصابات جدید در مجلس خبرگان رهبری/ هاشمی شاهرودی دبیر مجلس خبرگان شد