آیا استقبال از ظریف کار درستی بود؟

ایران و جهان

آیا استقبال از ظریف کار درستی بود؟