عکس/ اولین تصویر از تانک جدید روس ها

ایران و جهان

عکس/ اولین تصویر از تانک جدید روس ها