مسئول تحریم‌های هیأت آمریکا در سازمان ملل هم به لوزان می‌رود/لیست کامل اعضای هیأت آمریکایی

ایران و جهان

مسئول تحریم‌های هیأت آمریکا در سازمان ملل هم به لوزان می‌رود/لیست کامل اعضای هیأت آمریکایی