ظریف: بعید است وزرا این دوره بیایند

ایران و جهان

ظریف: بعید است وزرا این دوره بیایند