حذف نام ایران از فهرست تهدیدات تروریستی

ایران و جهان

حذف نام ایران از فهرست تهدیدات تروریستی