هواپیماهای عراقی ۵۰خودروی داعش را منهدم کردند

ایران و جهان

هواپیماهای عراقی ۵۰خودروی داعش را منهدم کردند