رئیس جمهور مجوز قبلی خود را لغو کرد

ایران و جهان

رئیس جمهور مجوز قبلی خود را لغو کرد