حصیری رفت اما مدیرانش همچنان هستند/ چون چادری هستی نمی توانی در مراسم حاضر شوی!!

اخبار چغادک

حصیری رفت اما مدیرانش همچنان هستند/ چون چادری هستی نمی توانی در مراسم حاضر شوی!!