ستاد تنظیم بازار؛ قیمت برنج برای مصرف‌کننده مشخص شد/ حداکثر ۱۸۵۰۰ تومان


ستاد تنظیم بازار، قیمت مصرف کننده نهایی برنج ذخایر راهبردی را حداکثر تا سقف ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد·

جامعه

ستاد تنظیم بازار؛ قیمت برنج برای مصرف‌کننده مشخص شد/ حداکثر ۱۸۵۰۰ تومان