۵۰۰۰ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر در استان بوشهر دستگیر شدند


دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر گفت: طی یک سال گذشته پنج هزار نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر در استان بوشهر دستگیر شدند·

جامعه

۵۰۰۰ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر در استان بوشهر دستگیر شدند