برخی مسئولان اقتصادی از فرهنگ جهادی فاصله گرفته‌اند


فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: برخی مسئولان اقتصادی از فرهنگ جهادی فاصله گرفته‌اند·

جامعه

برخی مسئولان اقتصادی از فرهنگ جهادی فاصله گرفته‌اند