کرونا در ایران خطرناک شده است/ هنوز در موج اول بیماری هستیم


استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معتقد است که ایران هنوز سوار بر موج اول بیماری کرونا است·

جامعه

کرونا در ایران خطرناک شده است/ هنوز در موج اول بیماری هستیم