بسیج سازندگی ۲۴ میلیارد تومان به طرح‌های محرومیت‌زدایی استان بوشهر اختصاص داد


مسئول سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر از تخصیص ۲۴ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی خبر داد و گفت: این اعتبار برای اجرای طرح‌های آبرسانی، عمرانی، زیرساختی، اشتغال‌زایی و احداث خانه نیازمندان و محرومان اختصاص یافته است·

جامعه

بسیج سازندگی ۲۴ میلیارد تومان به طرح‌های محرومیت‌زدایی استان بوشهر اختصاص داد