روایت حاج قاسم سلیمانی از شکل گیری تیپ نیروهای کرمان در دفاع مقدس/ چرا «ثارالله» انتخاب شد؟


شهید قاسم سلیمانی می‌گوید: صحبت تشکیل تیپ و لشکر نبود· صحبت از تشکیل نیروهای کرمان بود· کلمه «ثارالله» را از همان خط ثارالله شوش گرفتیم· بسیار کلمه مبارک و ارزشمندی بود·

ایثار و شهادت

روایت حاج قاسم سلیمانی از شکل گیری تیپ نیروهای کرمان در دفاع مقدس/ چرا «ثارالله» انتخاب شد؟