۱۱۶ هزار تن محصول نخیلات استان بوشهر برداشت شد


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به برداشت ۱۶۴ هزار تن محصول ۵·۵ میلیون اصله نخل استان بوشهر تا پایان آبان ماه گفت: تاکنون ۱۱۶ هزار تن محصول نخیلات استان بوشهر شامل خارک، رطب و خرما برداشت شده است·

اقتصادی

۱۱۶ هزار تن محصول نخیلات استان بوشهر برداشت شد