۱۸۶۰ تن میگو در آب‌های خلیج فارس استان بوشهر صید شد


سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهراز صید یک‌هزار ۸۶۰ تنی میگو در آبهای خلیج فارس استان بوشهرخبر داد و گفت: این میزان صید نسبت به سال قبل ۶۳ درصد افزایش دارد·

اقتصادی

۱۸۶۰ تن میگو در آب‌های خلیج فارس استان بوشهر صید شد