اخطار یگانهای ارتش به نیروهای فرامنطقه‌ای برای ترک منطقه رزمایش ذوالفقار


سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش از اخطار نیروی پدافند هوایی ارتش به پرنده‌های فرامنطقه‌ای به منظور فاصله گرفتن از منطقه عمومی رزمایش خبر داد·

ایثار و شهادت

اخطار یگانهای ارتش به نیروهای فرامنطقه‌ای برای ترک منطقه رزمایش ذوالفقار