و اما مدیریت اقتصادی پساکرونا در ایران


حال و هوای امروز مردم ایران، بهترین فرصت را برای شکل‌دهی به یک اقتصاد اجتماعی، فراهم کرده است· منظور از اقتصاد اجتماعی آن است که اقتصاد مبتنی بر فردگرائی افراطی جای خودش را به یک اقتصاد مبتنی برتعلقات، تعهدات، مسئولیت‌ها، دلبستگی‌ها و وابستگی‌های اجتماعی ـ البته با کاهش نقش دولت ـ بدهد·حال دیگر این یک انتخاب نیست، یک ضرورت است·

يادداشت ها

و اما مدیریت اقتصادی پساکرونا در ایران