چرا شورای شهر چغادک از اعلام عمومی ریز هزینه کردها و دریافت حقوق اعضای شورا فراری است؟


با وجود اینکه وارد سال سوم عمر شورا می شویم و دو عضو شورا بارها خواستار شفاف سازی ریز هزینه کرد شورا و دریافت حقوق و مزایای اعضای شورا شده اند, ولی بدلیل نامعلوم سه عضو شورا( کارگر· زارع · علیزاده) که زمام امور و ریز هزینه کردها را در دست دارند از اعلام عمومی آن صرف نظر می نمایند ·

خبر چغادک

چرا شورای شهر چغادک از اعلام عمومی ریز هزینه کردها و دریافت حقوق اعضای شورا فراری است؟