مبادله برق با برخی کشورهای عضو سازمان شانگهای برقرار است


وزیر نیرو با بیان اینکه تبادل برق با کشورهایی امکان آن وجود داشته باشد، حتماً در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: اکنون مبادله برق با برخی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برقرار است·

اقتصادی

مبادله برق با برخی کشورهای عضو سازمان شانگهای برقرار است