ابراز نگرانی جنبش عدم تعهد از تفسیر نادرست ادیان توسط گروههای تروریستی


سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد: جنبش عدم تعهد نسبت به  تفسیر خودسرانه و ارائه نادرست از ادیان توسط گروه های تروریستی برای توجیه اقداماتشان نگران است·

سیاسی

ابراز نگرانی جنبش عدم تعهد از تفسیر نادرست ادیان توسط گروههای تروریستی