ضرغامی: سه اسکله در هرمزگان برای سرمایه‌گذاری گردشگری دریایی آماده‌ است


وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر آماده سازی مقدمات جهش صنعت گردشگری، گفت: سه اسکله در استان هرمزگان برای سرمایه‌گذاری گردشگری دریایی آماده‌سازی شده است که می‌تواند برای سایر سواحل جنوبی و شمالی کشور الگو شود·

فرهنگی

ضرغامی: سه اسکله در هرمزگان برای سرمایه‌گذاری گردشگری دریایی آماده‌ است