تجارت خارجی کشور از ۵۰ میلیارد دلار گذشت


گمرک ایران اعلام کرد: تجارت خارجی کشور در ۶ماهه سال جاری با ۱۳·۲ درصد افزایش در ارزش به رقم ۵۰ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید·

اقتصادی

تجارت خارجی کشور از ۵۰ میلیارد دلار گذشت