امضای یادداشت تفاهم همکاری فرهنگی میان تهران و دمشق


یادداشت تفاهم همکاری فرهنگی میان تهران و دمشق به امضای رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزیر فرهنگ سوریه رسید·

فرهنگی

امضای یادداشت تفاهم همکاری فرهنگی میان تهران و دمشق