آموزش عمومی و ارتقای حرفه‌ای آتش‌نشان‌های بوشهری در اولویت است


مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر گفت: آموزش‌های پیشگیرانه و یادگیرانه عمومی و ارتقای مهارت نیروها برای ارتقای سطح دانش ایمنی و آتش نشانی در اولویت این اداه کل قرار دارد·

اخبار استان

آموزش عمومی و ارتقای حرفه‌ای آتش‌نشان‌های بوشهری در اولویت است