مرتضوی: تکمیل طرح‌های مصوب رئیس جمهور به بوشهر تسریع می‌یابد


معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تخصیص اعتبارات منابع عمومی در اجرا مصوبات و دستورات در دور اول سفر رئیس جمهور به استان بوشهر گفت: با تخصیص اعتبارات لازم تکمیل طرح‌های مصوب سفر اول رئیس جمهور به بوشهر تسریع می‌یابد·

اخبار استان

مرتضوی: تکمیل طرح‌های مصوب رئیس جمهور به بوشهر تسریع می‌یابد