کودکان حسینی بوشهر


کودکان و نوجوانان روستای دویره در ۲۵ کیلومتری بوشهر هر ساله با ابتدایی‌ترین ابزار موکبی را با حال و هوای خاص برپا می‌کنند·

گزارش تصویری

کودکان حسینی بوشهر