مدیران این استان فقط باید تابعیت ایران داشته باشند


استاندار بوشهر گفت: براساس تصمیم رئیس جمهور مبنی بر لزوم اقامت مدیران در داخل کشور هر مدیر این استان که دارای تابعیتی غیر از ایران است باید نسبت به لغو تابعیت خارجی خود اقدام کند·

خبر ویژه

مدیران این استان فقط باید تابعیت ایران داشته باشند