تصاویر نشست شورای اداری استان بوشهر با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی


نشست شورای اداری استان بوشهر که با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی برگزار شد·

گزارش تصویری

تصاویر نشست شورای اداری استان بوشهر  با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی