امضای یادداشت تفاهم روسای دیوان محاسبات ایران و عراق /تاکید بذرپاش بر وصول مطالبات کشورمان از عراق


یادداشت تفاهم همکاری مشترک میان دیوان محاسبات ایران و عراق به امضای روسای دو کشور رسید·

سیاسی

امضای یادداشت تفاهم روسای دیوان محاسبات ایران و عراق /تاکید بذرپاش بر وصول مطالبات کشورمان از عراق