محسن رضایی می‌خواهند ملت را از همراهی با دولت بازدارند


محسن رضایی در واکنش به یادداشت اخیر میرحسین موسوی تاکید کرد: طراحان مکتوب اخیر، سناریوی تکراری را برای جلوگیری از تحولی جدید در مسیر تحقق اهداف ملت ایران، طراحی کرده و درپی آنند که ملت و نظام و دولت ما را از فرصت جهش های بزرگ، بازدارند

سیاسی

محسن رضایی می‌خواهند ملت را از همراهی با دولت بازدارند