معتادان متجاهر تا پایان شهریور ماه در استان بوشهر ساماندهی شوند


استاندار بوشهر گفت: با تقویت مراکز بازپروری معتادان تلاش شود تا پایان شهریور ماه سال جاری معتادان متجاهر در این استان ساماندهی شوند·

اخبار استان

معتادان متجاهر تا پایان شهریور ماه در استان بوشهر ساماندهی شوند