امام جمعه بوشهر: خبرنگاران باید افسران و پرچمدار جهاد تبیین باشند


امام جمعه بوشهر یکی از مهمترین جبهه‌های مقاومت در برابر تهاجم گسترده جهان استکبار را جهاد تبیین توسط خبرنگاران دانست و گفت: خبرنگاران باید افسران و پرچمدار جهاد تبیین در جامعه باشند·

خبر ویژه

امام جمعه بوشهر: خبرنگاران باید افسران و پرچمدار جهاد تبیین باشند