دومین مأمور نیروی انتظامی استان بوشهر در حادثه تیراندازی دیلم به شهادت رسید

خبر ویژه

دومین مأمور نیروی انتظامی استان بوشهر در حادثه تیراندازی دیلم به شهادت رسید