کره شمالی ۱۵ مقام ارشد را اعدام کرد

ایران و جهان

کره شمالی ۱۵ مقام ارشد را اعدام کرد