برخی شکست‌خوردگان دیروز، امروز ضد خودکفایی حرف می‌زنند

فرهنگی

برخی شکست‌خوردگان دیروز، امروز ضد خودکفایی حرف می‌زنند